Geen producten (0)

Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die of een onderdeel van
het bedrijf van die natuurlijke of rechtspersoon dat zich in de detailhandel als
zelfstandig of als franchiseondernemer bezighoudt met verkoop en/of dienstverlening en lid is van de brancheorganisatie Vereniging Landelijke Organisatie
Dibevo.
De consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen
de consument en de ondernemer.
Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van
de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand.
Goederen: alle producten en gezelschapsdieren die het onderwerp zijn van een
overeenkomst.
Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die
tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
Artikel 3 – Het aanbod
1. De aangeboden goederen en diensten van de ondernemer worden duidelijk
en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving moet
voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken.
2. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk
is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en
bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:
– een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of
andere eigenschappen, dan wel aanwijzingen voor de verzorging, die voor
het aanbod wezenlijk zijn;
– de prijs en het bedrag van de bezorgkosten, indien de consument de ondernemer vraagt de goederen op een aangegeven adres af te leveren;
– de wijze van betaling en – indien van toepassing – vermelding dat en op
welke manier betaling in termijnen mogelijk is;
– de uitvoering/de verpakking waarin de goederen worden geleverd en een
aanwijzing voor het gebruik;
– het eventuele recht van retournering en de wijze van gebruikmaking daarvan
– de mogelijkheid om tegen kostprijs eventueel aanvullende diensten te
verlenen bij de aankoop van sommige goederen, zoals opbouw, installatie,
inwerkingstelling en dergelijke;
– de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn;
3. Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke of elektronische opdracht
door de consument, tenzij tussen de consument en de ondernemer anders is
overeengekomen.
4. Een schriftelijk aanbod is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.
5. Bij een schriftelijk/elektronisch aanbod is een exemplaar van deze Algemene
Voorwaarden gevoegd.
Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
consument.
2. Wanneer met de overeenkomst een bedrag is gemoeid van meer dan €
1.250,00, komt deze bij voorkeur tot stand door schriftelijke dan wel elektronische aanvaarding van het aanbod door de consument.
Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De prijs, vermeld in het aanbod, is inclusief btw.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór
de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op
de overeen gekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de
overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar
vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.
3. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit
de wet voortvloeien, zoals verhoging van de btw.
Artikel 6 – De aflevering/de levertijd
1. Aflevering vindt plaats door de consument in het bezit te stellen van de
goederen. Het in het bezit stellen van goederen die niet direct leverbaar zijn
kan plaatsvinden door het ophalen van de goederen door de consument bij de
ondernemer of door het bezorgen van de goederen bij de consument door de
ondernemer. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
2. De consument dient bestelde goederen binnen zeven dagen na ontvangst van
het bericht van de ondernemer af te halen of te laten afhalen. Laat de consument dit na, dan zijn de door de ondernemer aangetoonde en in redelijkheid
gemaakte kosten van het niet tijdig ophalen voor rekening van de consument.
3. Indien de overeenkomst het bezorgen van de verkochte goederen betreft,
geschiedt dit binnen de in de overeenkomst afgesproken levertijd en op het
opgegeven adres.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een
nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan
de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.
Indien de ondernemer alsnog binnen deze termijn levert zal een eventuele
prijsverhoging binnen deze nadere termijn niet worden doorberekend.
5. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn of van een vast overeengekomen
levertijd heeft de consument, zonder dat een nadere ingebrekestelling is
vereist, het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te
verlangen.
6. Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn, zal de ondernemer
in overleg treden met de consument over het eventueel beschikbaar stellen
van vervangende goederen. Stemt de consument niet in met de levering van
een vervangend goed, dan heeft hij, los van zijn andere wettelijke rechten, het
recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem daaraan kosten zijn
verbonden.
Artikel 7 – Conformiteit
1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde goederen beantwoorden
aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor
in dat de goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsook voor een
bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap
en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
Artikel 8 – Betaling
1. Betaling van goederen die in voorraad zijn geschiedt à contant, tenzij anders
is overeengekomen.
2. Wanneer geen betaling à contant wordt overeengekomen, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen, binnen veertien dagen na aflevering door
de ondernemer of ophalen door de consument van de goederen te worden
voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien de consument een bestelling plaatst, heeft de ondernemer het recht
van de consument een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te
verlangen.
Artikel 9 – Niet-tijdige betaling
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een
betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen
na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald
en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso
worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor
rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in
rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
De ondernemer kan de eigendom voorbehouden zolang de consument niet
volledig heeft betaald. De consument wordt in dat geval pas eigenaar van de
goederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig
aan de ondernemer heeft voldaan.

Artikel 11 – Wettelijke garantie
1. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De consument heeft
recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke
tijd. Daarnaast heeft de consument recht op herstel, schadeloosstelling en
ontbinding van de overeenkomst die hem op grond van de wet zijn toegekend.
2. Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal de ondernemer aan de
consument de essentiële informatie verschaffen voor een juist gebruik van de
plant, c.q. de gezondheid en een juiste verzorging van het dier, waarbij mede
aangesloten wordt op door de consument verschafte informatie.
3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de levering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig
gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de
consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat
de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze
gebreken.
4. Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs door de consument te
worden overlegd.
5. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van
hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven
garantie.
Artikel 12 – Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt,
mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting
opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting
slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als
de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting,
tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding
niet rechtvaardigt.
4. Indien op de overeenkomst een (vooruit) betaling betrekking heeft en deze
overeenkomst niet tot stand komt, of wordt ontbonden zal de consument het
(aan)betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.
Artikel 13 – Aanvullende bepalingen bij een
overeenkomst op afstand
1. Bij een op afstand gesloten overeenkomst (artikel 6:230 onder m van het BW)
zal de ondernemer, voordat de overeenkomst wordt gesloten, onder meer
informeren over:
a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de plek op zijn website waar de algemene voorwaarden van de ondernemer
in te zien zijn;
c. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
d. de prijs, inclusief btw, van de goederen;
e. de eventuele kosten van aflevering;
f. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
h. of de consument een bedenktermijn heeft, wanneer deze ingaat en hoe
lang deze duurt.
2. De ondernemer bevestigt onverwijld, wanneer de consument het aanbod
langs elektronische weg heeft aanvaard, de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod en levert het product zo spoedig mogelijk, maar maximaal binnen
30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument
zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de
consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te
ontbinden. De consument en de ondernemer kunnen een andere levertermijn
overeenkomen.
3. De consument heeft gedurende 14 werkdagen het recht de overeenkomst
zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De termijn gaat lopen op de dag na
die waarop het laatste product van de bestelling is ontvangen of op de dag
van het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening.
4. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de
consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)
betaalde zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen terug betalen.
Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een zaak
van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van
eventueel retour zenden voor rekening van de ondernemer.
De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke
wijze op de hoogte te stellen.
5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de ondernemer
aan de consument de volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m h in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding
van de overeenkomst en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 14 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
c. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan;
d. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van
retourzending voor rekening van de koper komen;
e. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de
koopsom financiert met een lening bij de ondernemer of bij een derde op
grond van een overeenkomst tussen de ondernemer en die derde;
g. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
h. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur
heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
6. Wanneer de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of
gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de
bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper
in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag
nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen
te lopen.
7. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer
mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening
brengen.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1.De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade, die het
gevolg is van een tekortkoming, die aan de ondernemer is toe te rekenen of
voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die
door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door
de consument zijn opgedragen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer of aan personen in zijn dienst,
komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat
de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De
schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de
factuurwaarde van de door ondernemer geleverde zaken.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die
door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
Artikel 15 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch worden ingediend bij
de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig
indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter
zake verliest.
Artikel 16 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde goederen, kunnen zowel door de consument als door de
ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Dibevo Geschillencommissie
Gezelschapsdieren, Postbus 94, 3800 AB Amersfoort.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft
ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument 3 maanden, na
de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, de tijd
om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te
bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
4. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer
een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de
consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat men zich na het
verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de rechter
aanhangig te maken.
5. Bij haar uitspraak zal de Geschillencommissie het voor haar geldende
reglement in acht nemen. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden.
De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een
bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het
zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.
6. Uitsluitend de burgerlijke rechter, dan wel de Geschillencommissie is bevoegd
van geschillen kennis te nemen.
Artikel 17 – Nakominggarantie
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor
de nakoming van het door de geschillencommissie gewezen bindend advies.
Artikel 18 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

PRIVACY & VEILIGHEID

Pets4life hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-5-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Pets4life houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pets4life zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Persoonsgegevens van klanten worden door Pets4life verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het verwerken van uw bestelling en betaling;
 • Communicatie over uw bestelling;
 • Het verbeteren / optimaliseren van onze dienstverlening.
 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht of dienst die Pets4life biedt;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pets4life de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Factuuradres;
 • Leveringsadres;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Betalingsgeschiedenis;
Uw persoonsgegevens worden door Petss4life opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
 • Gedurende de looptijd dat u klant bij ons bent en daarna alleen in de financiële administratie (ter verplichting door de Belastingdienst) voor maximaal 7 jaar.
Uw account gegevens op onze website zijn versleuteld met een wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij u bekend. De gegevens in uw account worden versleuteld opgeslagen bij ons en alleen toegankelijk door bevoegde medewerkers van Pets4life. Dit account blijft bewaard tot u het zelf verwijderd of ons hiertoe opdracht geeft.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Pets4life verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, actie en aanbiedingen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Voor de bovenstaande doelstelling kan Pets4life de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Pets4life opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Echter zullen wij nooit uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen voor commerciële doelstellingen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven (Mailchimp);
 • Het verzorgen van het betalingsverkeer (Sisow, Mollie,Paypal overige betaal verkeer.
 • Het verzorgen van de pakketverzendingen (MyParcel, PostNL,Dpd,)
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pets4life bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Pets4life van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


 


 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die je bezoekt, geplaatst wordt op jouw computer of andere apparaten zoals een mobiele telefoon of tablet. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om gegevens van bezoekers te onthouden, of om bezoekers over verschillende websites te volgen. Hierdoor kunnen websites bijvoorbeeld de gebruikerservaring verbeteren en bepaalde webstatistieken bijhouden, zoals het aantal bezoekers van de website. 
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken. Je kunt cookies via de instellingen van je browser uitschakelen of verwijderen.

Veilig betalen
Niemand mag een dief van jouw portemonnee zijn. Daarom maken we gebruik van een beveiligde internetbeveiliging zodra je begint met het afrekenen van je bestelling. Dan krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "groene slotje" in je browser.

Vragen?
Heb je nog vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.
 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.